Lähipiiriliiketoimet

Revenio Group Oy:llä on voimassa oleva lähipiiriohje, jonka tarkoituksena on varmistaa, että Revenio Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden toiminnassa noudatetaan lähipiiritoimia koskevia arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746, muutoksineen), osakeyhtiölain (21.7.2006/624, muutoksineen), Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää, 1.1.2020 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksia sekä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjä. 

Yhtiö arvioi ja seuraa lähipiirinsä kanssa tehtäviä liiketoimia ja huolehtii siitä, että mahdolliset eturistiriidat tulevat asianmukaisesti huomioiduiksi Yhtiön päätöksenteossa. Yhtiö ylläpitää luetteloa sen lähipiiriin kuuluvista osapuolista konsernihallinnossa.

Yhtiö antaa osakeyhtiölain ja tilinpäätöstä koskevien säännösten mukaisia tietoja lähipiiriliiketoimista toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Sijoittajat

Hallinnointi > Lähipiiriliiketoimet

Sisäpiiri

Tutustu Revenion johdon osakeomistuksiin

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin