Sijoittajat

Hallinnointi > Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto

Revenio Group Oyj noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita, kuten sen sisäpiiriohjetta, markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) No 596/2014, MAR), arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) sääntöjä ja ohjeita. Näitä täydentää Yhtiön oma sisäpiiriohje, jolla on tarkoitus luoda selkeät toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden ja näiden lähipiirin liiketoimista. Sisäpiiriohje on jaettu kaikille sisäpiiriläisille.

Revenio julkistaa mahdollisimman pian Yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, jos kaikki soveltuvan sääntelyn edellyttämät sisäpiiritiedon lykkäämisperusteet täyttyvät. Yhtiö julkaisee ja säilyttää verkkosivustollaan vähintään viiden vuoden ajan kaikki julkistamansa sisäpiiritiedot. Revenio pitää yllä soveltuvan sääntelyn edellyttämissä tilanteissa hankekohtaisia sisäpiirirekistereitä.

Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriläistensä on 3.7.2016 alkaen MAR-sääntelyn mukaisesti ilmoitettava Yhtiölle ja Finanssivalvonnalle Yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiö julkaisee tiedot liiketoimista pörssitiedotteella. Revenio Group Oyj:n johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi luetaan Yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan lisäksi myös Yhtiön johtoryhmän jäsenet (johdon ilmoitusvelvolliset).

Yhtiössä pidetään hankekohtaisia sisäpiiriluetteloja henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon. Nämä sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluetteloiden tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä.

Johdon ilmoitusvelvolliset sekä Yhtiön erikseen määrittelemät henkilöt eivät saa hankkia tai luovuttaa Yhtiön liikkeeseen laskemia arvopapereita ja niihin oikeuttavia arvopapereita tai johdannaissopimuksia 30 vuorokauden aikana ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamista. Nämä julkistamispäivät ilmoitetaan vuosittain etukäteen pörssitiedotteella. Lisäksi mahdollisissa sisäpiirihankkeissa mukana olevat henkilöt eivät saa hankkeen aikana käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla tai johdannaissopimuksilla.

Yhtiön johto valvoo sisäpiiriohjeiden noudattamista ja pitää yllä Yhtiön sisäpiirirekistereitä yhteistyössä Euroclear Finland Oy:n kanssa. Yhtiön sisäpiiriläisille lähetetään säännöllisin väliajoin tarkistettavaksi ote sisäpiirirekisteriin merkityistä tiedoista ja heidän kaupankäyntirajoitusten noudattamistaan ohjeistetaan ja seurataan.

Sisäpiirivastaavan tehtävät add

Yhtiön sisäpiirivastaavana toimii yhtiön talousjohtaja. Hän vastaa mm. seuraavien tehtävien toteutumisesta yhtiössä:

  • sisäinen tiedottaminen sisäpiiriasioista;

  • sisäpiiriasioiden koulutus;

  • sisäpiiriluettelojen laatiminen, ylläpitäminen ja toimittaminen Finanssivalvonnalle (pyynnöstä);

  • hyväksyntöjen saaminen sisäpiiriluettelossa olevilta henkilöiltä;

  • sisäpiiriasioiden valvonta;

  • sisäpiiriasioita koskevan sääntelymuutosten seuranta.

Ohjeet sisäpiiri-ilmoitusten tekoon add

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetusten ((EU) No: 596/2014, “MAR”) mukaisia Revenio Group Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen:

Asetuksen mukaan ilmoitukset on tehtävä Revenio Group Oyj:lle ja Finanssivalvonnalle välittömästi ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä (T+3).

Ottaen huomioon Revenion velvollisuuden julkistaa kyseiset tiedot, Revenio suosittelee, että epävirallinen ilmoitus liiketoimesta annetaan Reveniolle liiketoimen toteuttamispäivänä ja että varsinainen ilmoitus tehdään Reveniolle viimeistään kaksi työpäivää liiketoimen toteuttamisen jälkeen (T+2).

**
**

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen 13.1.2022 alkaen

1. Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/
Yleiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön löytyvät täältä

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

LEI-tunnus 743700I27E0FWSXLKK04

Osakkeiden kaupankäyntitunnus REG1V

ISIN -koodi FI0009010912

2. Lähetä täytetty lomake yhtiölle sähköpostin liitteenä alla olevien ohjeiden mukaisesti

Älä lähetä lomaketta postitse määräajan lyhyyden vuoksi.

Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen robin.pulkkinen(at)revenio.fi

Revenio Group Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 3.7.2016 lähtien yhtiön pörssitiedotteissa.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa osoitteesta
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin

Osakkeenomistajat

Tutustu suurimpien osakkeenomistajiemme listaan