Sijoittajat

Hallinnointi > Palkitseminen

Palkitseminen

Revenion palkitsemista koskeva raportointi koostuu yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein esitettävästä Palkitsemispolitiikasta sekä vuodesta 2021 lähtien vuosittain esitettävästä Palkitsemisraportista, joissa selostetaan Yhtiön toimielimille päättyneellä tilikaudella maksetut palkkiot.

Palkitsemispolitiikka määrittää periaatteet Revenion toimielinten eli hallituksen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijaisen palkitsemiselle.

Palkitsemispolitiikka

Palkitsemisraportti

Yhtiö on julkaissut uuden Hallinnointikoodin mukaisen Palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Palkitsemisraportti 2020

Palkitsemisen periaatteet add

Palkitsemisen tavoitteena on edistää Revenion strategian toteutumista ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Palkitseminen on Yhtiön keskeinen kannustinkeino ja väline avainhenkilöiden sitouttamisessa Yhtiöön. Palkitsemisella on myös keskeinen rooli Yhtiön kilpailukykyisen rekrytoinnin varmistamisessa. Yhtiön voimassa oleva strategia on kasvustrategia, minkä Yhtiö pyrkii huomioimaan palkitsemisessa käytettävissä keinoissa ja ehdoissa.

Yhtiön tavoitteena on oikeudenmukainen ja kannustava palkitseminen Yhtiön kaikilla organisaatiotasoilla, minkä vuoksi toimielinten palkitsemisesta päätettäessä huomioidaan myös Yhtiön työntekijöiden palkka- ja palkitsemisehdot.

Palkitsemisen päätöksentekoprosessi add

Revenion hallitus päättää toimitusjohtajan, tytäryhtiöiden toimitusjohtajien sekä konsernin johtoryhmän palkkauksen, muut taloudelliset etuudet sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteet mukaan lukien mahdollisten optio-oikeuksien ja osakepalkitsemisen antamisen yhtiökokouksen päättämien ehtojen sekä jatkossa uuden Hallinnointikoodin mukaisesti yhtiökokoukselle esitettävän palkitsemispolitiikan puitteissa. Muiden kuin konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksesta ja palkitsemista sekä tulospalkkiojärjestelmien yksityiskohdista päättää Yhtiön toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan, tytäryhtiöiden toimitusjohtajien sekä konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisehdotukset valmistelee hallitus kokonaisuudessaan, kuitenkin siten, että tytäryhtiöiden toimitusjohtajien ja konsernin johtoryhmän jäsenten kiinteät palkat päätetään toimitusjohtajan esityksestä. Tulospalkkausjärjestelmiä ja muita etuuksia koskevia alustavia suunnitelmia varten hallitus voi osoittaa keskuudestaan yhden tai useamman hallituksen jäsenen selvittämään palkitsemisehdotuksien perusteita sekä koordinoimaan mahdollisten ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä. Yhtiö arvioi ajoittain Yhtiön palkitsemisen kilpailukyvyn suhteessa kansainvälisiin, markkina-arvoltaan samansuuruisiin pörssiyhtiöihin.

Hallituksen palkitseminen add

Hallituksen palkitsemisesta päättää varsinainen yhtiökokous vuosittain. Palkitsemisehdotuksen valmistelee hallitus kokonaisuudessaan. Yhtiö voi myös nimittää palkitsemisvaliokunnan tai ulkopuolisen asiantuntijan valmistelemaan palkitsemiseen liittyviä esityksiä hallitukselle.

Hallituksen palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta. Hallituksen perustamien valtiokuntien jäsenille maksetaan erillistä palkkiota yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan tyypillisesti korotettua palkkiota. Hallituksen varsinaisten jäsenten matkakulut korvataan Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti. Yhtiökokous voi päättää myös muunlaisista palkitsemisen määräytymisperusteista. Hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat yhtiökokouksen päätökset julkistetaan samalla pörssitiedotteella muiden yhtiökokouksessa tehtyjen päätösten kanssa.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen add

Toimitusjohtajan palkitsemisesta päättää hallitus yhtiökokoukselle esitetyn toimielinten Palkitsemispolitiikan puitteissa.

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, hallituksen määrittelemien tuloskriteerien toteutumisen sekä arvio-osuuden perusteella määräytyvästä vuosittaisesta tulospalkkiojärjestelmästä, optiojärjestelmästä sekä osakepalkkiojärjestelmästä.

Konsernin toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on ryhmäeläkevakuutus ja sairauskuluvakuutus 1.1.2012 alkaen. Vakuutusten taloudellinen merkitys yhtiön kannalta on vähäinen.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä palkanosasta (sisältäen lisäeläkkeen ja luontaisedut) sekä muuttuvasta palkanosasta. Muuttuva palkanosa muodostuu:

  • vuosittain vahvistettavasta lyhyen tähtäimen tulospalkkiojärjestelmästä (STI) sekä

  • pidemmän, tyypillisesti kolmen vuoden ansaintajakson aikana kertyvästä pitkän tähtäimen osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä (LTI).

Hallitus asettaa toimitusjohtajan vuosittain vahvistettavalle lyhyen tähtäimen tulospalkkiolle enimmäismäärän.

Tulospalkkiojärjestelmän palkkiokriteereinä ovat tyypillisesti konsernitason kasvu- sekä kannattavuusvaatimukset sekä arvio-osuus. Hallituksella on lisäksi mahdollisuus halutessaan nostaa tai alentaa toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle maksettavia vuosibonuksia 50 %.

Pitkän aikavälin osakepohjaiset kannustinjärjestelmät ovat osa Yhtiön toimitusjohtajan, ja avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja niiden tavoitteena on tukea Yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää toimitusjohtajan ja muiden avainhenkilöiden ja Yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet Yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Yhtiön hallitus päättää yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti erikseen osakepohjaisten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien käynnistämisestä ja niiden ansaintajaksoista. Hallitus päättää erikseen kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Voimassa olevat palkitsemisjärjestelmät add

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti johdon uusista kannustinjärjestelmistä

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 20.6.2019 Revenio Group Oyj:n toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle suunnatusta uudesta kolmen vuoden osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja niiden tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Suoriteperusteiset osakepalkkiojärjestelmät vuosille 2019-2021 ja 2018-2020

Yhtiön hallitus on päättänyt Revenio Group Oyj:n johtoryhmälle suunnatuista kahdesta samanehtoisesta osakeperusteisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2018-2020 sekä vuosille 2019-2021. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät ovat osa yhtiön avainhenkilöiden palkitsemisohjelmaa ja niiden tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista sekä yhtenäistää avainhenkilöiden ja yhtiön osakkeenomistajien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Pitkän aikavälin suoriteperusteisissa kannustinjärjestelmissä on kolmivuotinen ansaintajakso. Hallitus päättää erikseen kullekin osallistujalle tulevat minimi-, tavoite- ja enimmäispalkkiot, sekä suorituskriteerit ja niihin liittyvät tavoitteet.

Osallistujille maksettavan palkkion määrä riippuu ennalta määritettyjen tavoitteiden saavuttamisesta. Palkkiota ei makseta, jos tavoitteita ei saavuteta tai jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista. Suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään kuuluu enintään 10 henkilöä ja järjestelmän tavoitteet liittyvät yhtiön osakkeen kolmen vuoden absoluuttiseen kokonaistuottoon ja kumulatiiviseen liiketulokseen.

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä 2021 sekä 2022. Ohjelmien ansaintajaksojen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 100 000 Revenio Group Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvien verojen ja muiden mahdollisten veroluonteisten maksujen kattamiseksi vaadittava käteisosuus, jonka jälkeen jäljelle jäävä nettopalkkio maksetaan osakkeina. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahassa.

Palkitsemisjärjestelmä

Toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemisjärjestelmä muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä lyhyen- ja pitkän aikavälin tulospalkkiojärjestelmästä sekä optiojärjestelmästä. Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkitsemisjärjestelmää. Konsernin toimitusjohtajalla, johtoryhmällä ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajilla on ryhmäeläkevakuutus ja sairauskuluvakuutus 1.1.2012 alkaen. Vakuutusten taloudellinen merkitys yhtiön kannalta on vähäinen.

Revenio Group Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan, konsernijohtoryhmän jäsenten sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajien palkkauksen, muut taloudelliset etuudet, tulospalkkiojärjestelmän perusteet sekä muun johdon tulospalkkioperiaatteet. Muiden kuin edellä mainittujen konsernijohtoryhmän jäsenten palkkauksesta ja palkitsemista sekä muun johdon tulospalkkiopalkitsemisjärjestelmien yksityiskohdista päättää toimitusjohtaja yksi yli yhden periaatteella.

Revenio Group Oyj:n johdon tulospalkkion enimmäismäärä on lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä neljän kuukauden ja pitkän aikavälin järjestelmässä kahden kuukauden palkkaa vastaava määrä vuoden pituisella määräytymisjaksolla. Konsernin toimitusjohtajalla palkkion enimmäismäärä lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä on kuuden kuukauden palkkaa vastaava määrä ja pitkäaikaisessa järjestelmässä neljän kuukauden palkkaa vastaava määrä. Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmässä palkkiokriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset sekä arvio-osuus. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä kriteerinä on konsernin liikevoitto. Lyhyen aikavälin tulospalkkiojärjestelmän piirissä on 5 konserniyhtiöissä johtavassa asemassa olevaa henkilöä. Pitkän aikavälin tulospalkkiojärjestelmän piirissä on osa konsernin nykyisestä johtoryhmästä.

Tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio Group Oyj:llä on voimassa oleva konsernin avainhenkilöille suunnattu optio-ohjelma vuodelta 2015. Optio-oikeuksien jaosta päättää Revenio Group Oyj:n hallitus.

Avainhenkilöiden tulospalkkiojärjestelmän lisäksi Revenio -konsernissa on työntekijöitä koskeva tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkioon oikeutettujen henkilöiden valinnan mukaisesti osa vuositulospalkkiosta maksetaan henkilöstön perustamaan henkilöstörahastoon, joka sijoittaa pääosan varoistaan Revenio Group Oyj:n osakkeiden ostoon.

Voimassa olevat optio-ohjelmat

Varsinaisen 20.3.2018 pidetyn yhtiökokouksen hyväksyttyä hallituksen ehdotuksen maksuttomasta 15.958.812 osakkeen annista (split) päätti hallitus optio-ohjelman 2015 ehtojen mukaisesti seuraavista muutoksista vuoden 2015 optio-ohjelmaan, jotka tulevat voimaan maksuttomassa osakeannissa annettujen osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin 22.3.2018.

Revenio Group Oyj:n hallitus päätti 10.8.2015 varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2015 päättämien osakeantivaltuuksien nojalla uudesta optiojärjestelmästä, johon kuuluu enintään 150 000 optio-oikeutta. Yksi optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävät uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon merkintävuodesta lähtien. Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille optioehtojen mukaisesti.

Edellä mainitut optio-oikeudet on jaettu kolmeen sarjaan A (50.000 kappaletta), B (50.000 kappaletta) ja C (50.000 kappaletta). Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella A oli 31.5.2017 - 31.5.2019, optio- oikeudella B 31.5.2018 - 31.5.2020 ja optio-oikeudella merkintäaika on C 31.5.2019 - 31.5.2021. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella C on Revenion osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä 1.9. - 15.10.2017 lisättynä 15 prosentilla. Merkintähinta 19.3.2021 optio- oikeudella C oli 12,16 euroa. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen hintaa alennetaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti ennen osakemerkintää päätettyjen osinkojen määrällä kunkin osingonjaon täsmäytyspäivänä.

Optio-oikeudet jaetaan hallituksen päättämällä tavalla Revenio-konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen otettaville avainhenkilöille. Tytäryhtiölle annetaan optio-oikeuksia siltä osin, kun niitä ei jaeta konsernin henkilöstölle. Hallitus voi päättää optio-oikeuksia koskevista erityisistä lisäehdoista optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Hallitus päättää tytäryhtiölle annettavien ja tytäryhtiölle myöhemmin palautuneiden optio-oikeuksien uudelleen jakamisesta.

Osakemerkintä viimeistään 1.3.2021 Rekisteröidään arviolta 15.3.2021 Pyritään listaamaan 16.3.2021
Osakemerkintä viimeistään 31.5.2021 Rekisteröidään arviolta 15.6.2021 Pyritään listaamaan 16.6.2021