Sijoittajat

Hallinnointi > Riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Riskienhallinta

Konsernin riskienhallinta toimii sen varmistamiseksi, että Revenion julkistamat taloudelliset raportit antavat olennaisesti oikeat tiedot Yhtiön taloudesta. Riskienhallinnan tavoitteena konsernissa on varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja konsernin toimintakyky kaikkien etukäteen tunnistettavissa olevien riskiskenaarioiden olosuhteissa.

Riskienhallinnan periaatteet, strategiset tavoitteet ja painopisteet vahvistaa Revenio Group Oyj:n hallitus. Riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta ohjaa ja valvoo Yhtiön hallitus. Yhtiön hallituksen asettama tarkastusvaliokunta valvoo riskienhallintaa konsernissa.

Vastuut ja roolit riskienhallinnassa add

Vastuu riskienhallinnan toteuttamisesta on liiketoimintajohdolla ja konsernin johtoryhmällä. Nämä organisaatiotahot huolehtivat siitä, että niiden vastuulla oleviin prosesseihin sisällytetään riittävät riskien tunnistus-, arviointi-, hallinta- ja raportointimenettelyt.

Tytäryhtiöiden liiketoimintajohto organisoi paikallisesti kunkin Yhtiön koko huomioiden tarkoituksenmukaisen riskienhallinnan toteuttamistavan. Tiettyjen riskienhallinnan osa-alueiden kuten vakuuttamisen ja rahoitusriskien hallinnan osalta, joissa keskitetty toimintatapa on tarkoituksenmukaista, emoyhtiön hallitus tekee päätökset toimitusjohtajan esityksestä.

Riskeistä ja niiden muutoksista raportoidaan Revenio Group Oyj:n hallitukselle. Yhtiön hallitus käsittelee merkittävimmät riskit, niiden hallinnan sekä arvioi riskienhallinnan toimivuuden vähintään kerran vuodessa.

Tarkastusvaliokunta arvioi riskienhallintaa sisäisen tarkastustyön suorittamisen yhteydessä.

Riskienhallinnan toteuttaminen add

Tytäryhtiöiden johto arvioi riskit vuosisuunnittelun yhteydessä. Riskejä ja niiden hallintaa käsitellään liiketoimintasegmenttien johdossa, ja riskiarvioinnit päivitetään myös konsernitasolla vähintään kerran vuodessa.

Merkittävistä hankkeista, kuten asiakasprojekteista, tehdään erilliset riskianalyysit.

Ajantasainen tieto merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä löytyy Revenion julkaisemasta viimeisimmästä taloudellisesta raportista.

Sisäinen tarkastus

Tarkastusvaliokunta valvoo Yhtiön sisäistä tarkastusta. Sisäisestä tarkastuksesta vastaa Yhtiön hallitus. Sisäistä tarkastusta toteuttaa hallituksen valitsema ulkopuolinen keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Sisäistä tarkastusta suorittava KHT-yhteisö ei voi olla sama taho kuin yhtiön tilintarkastusta suorittava KHT-yhteisö.

Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on arvioida ja todentaa riskienhallinnan, sisäisen valvonnan sekä johtamisen ja hallinnon tehokkuutta. Sisäistä tarkastusta on tehty hallituksen harkinnan mukaan tapauskohtaisesti.

Sisäisen valvonnan tehtävät add

Sisäisen valvonnan tehtävänä Revenio Group Oyj:ssä on tukea ja varmistaa:

  • asetettujen tavoitteiden saavuttamista;

  • resurssien taloudellista ja tehokasta käyttöä;

  • toimintaan liittyvien riskien hallintaa;

  • talous- ja muun johtamisinformaation luotettavuutta ja oikeellisuutta;

  • lakien ja määräysten sekä strategioiden, suunnitelmien, sisäisten sääntöjen ja menettelytapojen noudattamista.

Sisäiseen valvontaan kuuluu kaikki hallituksen, toimitusjohtajan ja muun henkilökunnan toimeenpanema taloudellinen- ja muu valvonta. Sisäinen valvonta konsernitasolla perustuu kuukausittain laadittaviin tulosraportteihin, tilanneanalyyseihin ja ennusteisiin, jotka tarkastusvaliokunta ja konsernin hallitus käsittelevät kokouksissaan.